راستی چرا بستن دستبند سبز ممنوع شده.؟؟؟امروز رفته بودم کتابخونه مثلا درس بخونم  و یه دختری که دستبند سبز برای میر حسین بسته بود رفت تا از مسئول کتاب بگیره و مسئول داد و بیداد رو راه انداخت که خانم چرا اینو بستی و سریع بازش کن وگرنه کتاب بهت نمیدم و یعنی چی که از میر حسین حمایت میکنی و مگه اون ..........!! .

اون دختر با شاعت تمام از گرفتن کتاب صرف نظر کرد در حالی که بیست روز دیگه کنکور داره و میخواست تست بزنه ولی با این اقدام از زدن تست محروم شد!!!!!!!!!!!


دسته ها :
چهارشنبه سیزدهم 3 1388
X